Saradnja

Saradnja

Preuzimanje obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu

Vaše obaveze proizilaze iz Zakona, ali i društvene i lične odgovornosti.

Sklapanjem Ugovora o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu sa društvom Cenex doo, sve svoje zakonske obaveze prenosite na nas kao Operatera sistema.

Cenex doo preuzima odgovornost da u ime svojih klijenata koji su stavili ambalažu u promet na tržište Republike Srbije, obezbedi ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada u skladu sa zakonskom regulativom.

Upravljanje generisanom otpadnom ambalažom

Potreba da se stvoreni otpad maksimalno reciklira i ne završi na deponijama, predstavlja jedan od osnovnih načela zelene ekonomije.

Naše aktivnosti se baziraju na koordinaciji između pravnih subjekata koja u svojim poslovnim procesima generišu ambalažni otpad (papir/karton, plastiku, staklo, metal, drvo) i ovlašćenih sakupljača i reciklera koji u zavisnosti od vrste otpada, poseduju odgovarajuću dozvolu.

Zahvaljujući velikoj mreži saradnika, pokrivamo celu teritoriju Republike Srbije.

Konsalting usluge

Pokrećemo nove izazove i unapredjujemo naše usluge.

Zahvaljajujući dugogodišnjem iskustvu i kontinuiranoj edukaciji naših zaposlenih, naš stručni tim će vam pomoći da pronađete najbolja rešenja i ispunite sve evidencione obaveze iz oblasti upravljanja otpadom, kao i da planirate i unapredite znanje i sigurnost u radu lica odgovornih za upravljanje otpadom u vašoj kompaniji, kroz savetodavnu pomoć i stručne obuke.

Nacionalni operater za upravljanje ambalažnim otpadom

Autoput za Novi Sad 70, 11080 Beograd